fbpx

Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Elephant Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników. Pojęcia W niniejszym regulaminie zostały użyte Pojęcia, które oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Elephant Sp. z o.o.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Elephant Sp. z o.o.;
  3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Elephant Sp. z o.o. a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
  4. Usługi – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Elephant Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników na mocy Umowy, w postaci kursów multimedialnych on-line w serwisie bezpiecznyjunior.pl
  5. Abonament – opłata za korzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi.
  6. Licencja – czas na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z wybranej przez siebie usługi, po wniesieniu określonej opłaty.
  Warunki świadczenia usług
    1. Dla korzystania z Usług konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
    • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
    • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz aktywne połączenie z siecią
    • Internet o przepustowości nie mniejszej niż 10MB/s
    • system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej albo OSx 10.10 lub nowszy
    • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej albo Google Chrome w wersji 39.x lub nowszej,
    • włączona akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script;
    • oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
    1. Korzystanie z usług możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniach innych niż wskazane systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych, jednakże ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług za co odpowiedzialność Elephant Sp. z o.o. jest wyłączona.
    2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:
    • wypełniła formularz rejestracyjny, określając swoje: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo, numer telefonu oraz adres konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji. Konto Użytkownika jest aktywne od momentu zaksięgowania wpłaty. Licencja – czas dostępu do kursu jest liczony od momentu otrzymania płatności. Informacja o tym, jak i dacie wygaśnięcia licencji jest przesyłana Użytkownikowi na podany przy rejestracji adres e-mail.
    • zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz opłaciła Usługę
    1. Usługi świadczone przez Elephant Sp. z o.o. przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.
    2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
    3. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Elephant Sp. z o.o. przysługują majątkowe prawa autorskie.
    4. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Elephant Sp. z o.o. ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Elephant Sp. z o.o. następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a świadczenia dokonane przez Elephant Sp. z o.o. w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
    5. Elephant Sp. z o.o. oświadcza, iż udziela Użytkownikowi, ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Mogą one być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług.
    6. Użytkownik ma prawo udostępnić dane do swojego konta maksymalnie 3 (trzem) dodatkowym osobom. Elephant Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo monitorowania zachowania Użytkowników i w przypadku uzasadnionego podejrzenia udostępniania danych dostępu do konta większej ilości osób niż stanowi niniejszy punkt może wstrzymać świadczenie Usług.
    7. Ważność licencji (czas dostępu do kursu) liczona jest w dniach, począwszy od daty otrzymania płatności przez Elephant Sp. z o.o. – do ostatniego dnia okresu obowiązywania danej licencji włącznie (do godziny 23:59:59).
    8. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
    9. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którymi są przelewy24.pl oraz PayPal.com.
    10. Elephant Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do kursu może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Elephant Sp. z o.o. wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.
    11. Elephant Sp. z o.o. zastrzega, iż materiały przedstawione w kursie mają jedynie charakter informacyjny i nigdy nie powinny zastąpić konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zaleceniami lekarza, a materiałami zawartymi w kursie, Użytkownik powinien stosować się do zaleceń lekarza. Elephant Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zastosowania metod przedstawionych w materiałach zawartych w kursie lub ich następstw.
  Polityka prywatności
    1. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Elephant Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Elephant Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych).
    2. Elephant Sp. z o.o. oświadcza, iż:
    • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
    • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
    • przechowuje dane wprowadzone przez Użytkownika podczas użytkowania kursu w trakcie trwania licencji oraz przez 30 dni po jej wygaśnięciu. Jeżeli Użytkownik nie przedłuży w tym okresie licencji na kolejny okres czasu, dane umieszczone przez niego w programie podlegają usunięciu i nie mogą zostać przywrócone.
    1. Elephant Sp. z o.o. stosuje pliki “cookies”, co pozwala dostosować świadczenie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików “cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika.
  Reklamacje, zablokowanie i usunięcie konta
    1. Elephant Sp. z o.o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub materiałów w sposób naruszający Regulamin, co nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
    2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres: info@bezpiecznyjunior.pl
    3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
    4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Elephant Sp. z o.o. o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
    5. Reklamacje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług, muszą być składane w formie pisemnej na adres: info@bezpiecznyjunior.pl.
    1. Reklamacje w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu, muszą być składane w formie pisemnej na adres: info@bezpiecznyjunior.pl.
    1. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.
    2. Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.
    3. Licencja kursu (czas dostępu) jest sprzedawana na określony czas o czym Użytkownik został poinformowany w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie/ponowne aktywowanie licencji kursu motywowane indywidualnymi przypadkami losowymi, występującymi po stronie Użytkownika kursów (np. względy zdrowotne, brak czasu, brak dostępu do Internetu, problemy techniczne związane z komputerem, wyjazd, itp.) nie będą rozpatrywanie.
  Postanowienia końcowe
   1. Elephant Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
   2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie.
   3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
   4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Elephant Sp. z o.o. rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Elephant Sp. z o.o.